SİRKÜLER

NO        : 2020 / 114                                                                                                                                                                               19.11.2020

 

KONU: 7256 Sayılı Kanun’la Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler;

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan bu Kanun ile bazı vergi Kanunlarında da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Vergiden Muaf Esnafa İlişkin Yapılan Düzenleme: 

Bu Kanunun 15 nci maddesi ile ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların esnaf muaflığından yararlanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için,

  • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
  • Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, 
  • Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

şarttır.

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve tevkif ettikleri vergiyi beyan edip ödemekle yükümlüdürler. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacaktır. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamayacak ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınan Posta İdaresi Ya Da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketler Tarafından Düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen Mal İhracatının Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilmesine Yönelik Düzenleme;

Bu Kanunun 16 ncı maddesi ile yapılan düzenlemeye göre tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si gelir vergisi matrahının indirilebilecek giderler arasına alınmıştır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

gerekmektedir.

Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisse Senetlerini Veya Ortaklık Paylarını İktisap Etmeleri Durumunda Tevkifat

Kanunun 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında  tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarih,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Maddeye İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Bu Kanunun 19 ncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle,

  • Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsamadığı durumda madde kapsamında stopaj yoluyla vergileme yapılacağı,
  • Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks)  işlemlerinden elde edilen gelirlerin madde kapsamında stopaja tabi olacağı,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca maddenin uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Jokeyler, Jokey Yamakları Ve Antrenörlerinin Ücretlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun jokeyleri jokey yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin Geçici 68 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihinde sona eriyordu. 7256 sayılı Kanun ile bu süre 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağına dair uygulama  31/12/2025 tarihine kadar devam edecektir.

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Düzenleme

Bu Kanunun 42 maddesiyle, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile konaklama vergisinin yürürlük tarihi “1/1/2021”den “1/1/2022” tarihine kadar ertelenmiştir.

Vergi Kanunlarında Yer Alan Bazı Geçici Maddelerin Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Düzenleme

Bu Kanun’la bazı Vergi Kanunlarında yer alan geçici maddelerin sürelerinin uzatılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

KANUN MADDESİ

KANUN DÜZENLEMESİ

UZATILAN SÜRE

KDV Kanunu geçici 17 nci madde

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme.

31/12/2025 tarihine kadar

KDV Kanunu geçici 23 üncü madde

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin düzenleme

31.12.2023 tarihine kadar

KDV Kanunu geçici 40 ıncı madde

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için getirilen istisnanın, 2021 finali için geçerli olması yönünde yapılan düzenleme

“2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 2 nci madde

a)Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,

 b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler,

dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına yönelik düzenleme.

31/12/2025 tarihine kadar

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 11 nci madde

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğuna ilişkin düzenleme.

“2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

6111 Sayılı Kanunu geçici 16 nci madde

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlerin, finansmanı yabancı devletler, uluslar arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla KDV’den istisna olduğuna ilişkin düzenleme.

31/12/2025 tarihine kadar

Saygılarımızla.     

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ