SİRKÜLER

NO        : 2021 / 16                                                                                                                                                                             16.02.2021

 

KONU: KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Bazı Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır;

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile KDV tevkifatı uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile bir taraftan KDV tevkifatı kapsamına bazı yeni alıcılar eklenirken bir taraftan da bazı tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Belirlenmiş Alıcılar Kapsamına Yeni Alıcılar Eklenmiştir

Tebliğin 1 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde değişiklik yapılmış ve  KDV tevkifatı yapmak zorunda olan belirlenmiş alıcılar kapsamına,

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 eklenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle, yukarıda sayılan alıcıların kısmi tevkifat kapsamına giren alımlarında KDV tevkifatı uygulayacakları hüküm altına alınmıştır.  

Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde Tevkifat Oranı 4/10 Olarak Değiştirilmiştir

Bilindiği üzere hali hazırda sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

Bu Tebliğin 2 nci maddesi ile aynı Tebliğin “Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle belirlenmiş alıcılara ilaveten, KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri de kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Ayrıca yapım işleri ve yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan 3/10 tevkifat oranı yine aynı madde ile 4/10’a yükseltilmiştir.

Bazı KDV Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Bu Tebliğ ile bazı KDV tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10),
 • Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10)
 • Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (2/10),
 • Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (5/10),
 • Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde;

-  Yapım işlerinde uygulanan (3/10) tevkifat oranı (4/10),

- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10)

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Bu Tebliğin 7 nci maddesi ile aynı Tebliğin “Servis Taşımacılığı Hizmeti” başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğe göre, KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Ancak kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın öz mal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Diğer Hizmetlerde KDV Tevkifatı

Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile aynı Tebliğin “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere hali hazırda KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

Tebliğ ile yapılan değişiklikle, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ticari Reklam Hizmetleri

Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Bu Tebliğin 11 inci maddesi ile aynı Tebliğe, “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölüm eklenmiştir.

Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından yapılan reklam hizmeti alımlarına 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

 Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında 9/10 oranında , tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında 7/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Teslimlerde Tevkifat Uygulaması

Bu Tebliğin 12 nci maddesi ile aynı Tebliğe, “Diğer Teslimler” başlıklı (I/C-2.1.3.3.7.) bölüm eklenmiştir.

Eklenen bu bölümle, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Tebliğin “Matrahta Değişiklik” Ve “Fazla Veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Örnekler Değiştirilmiştir

Bu Tebliğin; 13 üncü maddesi ile aynı Tebliğin “Matrahta Değişiklik” başlıklı (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan örnek yapılan tevkifat oranları değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.

Bu Tebliğin; 14 üncü maddesi ile aynı Tebliğin “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” başlıklı (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan örnek yapılan tevkifat oranları değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.

Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde  Alıcı Tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen Ve Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Ödenmiş Olması Zorunlu Hale Getirilmiştir

Bilindiği üzere, tevkifat uygulamasından doğan KDV İade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmamaktaydı.

Bu defa Tebliğin 15 inci maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda içerdiği hükümlere yer verilen söz konusu Tebliğ düzenlemeleri 01.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Saygılarımızla.     

 

                                                                             BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                             VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ