SİRKÜLER

NO        : 2021 / 25                                                                                                                                                                                          02.04.2021

 

KONU: Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesindeki Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır;

01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)" yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Karar’la Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Karar’ın geçici 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır. 

Türk Lirası Mevduat Faizi Ve Katılım Bankası Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları

3032 sayılı Karar ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankalarındaki katılım hesaplarına verilen kâr payları üzerinden uygulanacak gelir vergisi stopaj oranları indirimli olarak yeniden belirlenmiş, 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de söz konusu geçici 2 nci maddenin uygulama süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 3755 sayılı Karar ile bu düzenlemenin süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

 ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. “

Yapılan değişiklik, 01.04.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere 01.4.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolar ile Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları ile Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlarda Tevkifat Oranları

3321 sayılı Karar ile GVK Geçici 67 nci madde kapsamında uygulanacak tevkifat oranlarının düzenlendiği 2006/10731 sayılı Kararnameye eklenen geçici 3 ncü madde ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına ilişkin olarak 31.03.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere düzenleme yapılmıştı.

Bu defa 3755 sayılı Karar ile söz konusu süre 31.3.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

 iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

 vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

 (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır. “

Yapılan değişiklik, 01.04.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 01.04.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.     

 

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                              VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ