0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 Vergi Kanunlarının sıkça değiştiği ülkemizde, müşterilerimizin vergi konularına yeterince zaman ayırmaksızın sorumluluk alanlarına odaklanabilmelerini sağlamak adına, çoğunluğu Maliye Bakanlığı kökenli, her biri kendi alanında yetkin yönetici ve uzmanlarımızla, mükelleflerimize vergisel boyuta sahip en zor ve karmaşık sorunlar ve durumlar için yasal mevzuat çerçevesinde profesyonel çözümler üretmekteyiz.

 Şirketimizce, Vergi Müşavirliği hizmeti aşağıda yer alan şekilde verilmektedir.

 

 • Vergi ihtilaflarında müşteri hak ve yükümlülükleri ile risk ve muhtemel sonuçlarının belirlenmesi, gerekli dökümantasyon yönetimine yönelik hizmet vermek,
 • Vergi idaresi ve diğer kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yönetilmesi,
 • Şirketin herhangi bir vergi incelemesine muhatap olması durumunda, vergi inceleme elemanlarına hizmetin verilmesi, müşterimiz adına gerekli ifade ve beyanların oluşturulması,
 • Şirket yetkilileri ile birlikte ya da bağımsız olarak uzlaşma komisyonlarına iştirak edilmesi,
 • İhtiyaç duyulması halinde veya şirketin belirleyeceği periyotlarda, mevzuat açısından karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak düzenlenen toplantılara katılarak, çözüm önerilerinde bulunulması ve uygulamaya yön verilmesi,
 • Sirkülerlerimiz aracılığıyla Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuatta yer alan değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek,

KURUMSAL FİNANSMAN VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ:

Küreselleşme ve şiddetli rekabet ortamı, firmaları stratejik ortaklık arayışlarına, sermaye yapılarını güçlendirmeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve projeleri için uygun finansman kaynakları bulmaya yöneltmektedir. Bu hedeflere ulaşmak ise kusursuz bir planlama ve hatasız bir uygulama ile mümkün olur. Bu işlemler sırasında bütün düzenleyici kurum ve kuruluşların öngörüleri ve vergisel yükümlülükler stratejik unsurlar ve firma mali yapısının dengesi göz önüne alınmalıdır.

Bu kapsamda şirketimizce verilen hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 • Şirket birleşme, devir, satış ve satınalmaları ile şirket değerleme hizmetleri,
 • Finansal fizibilite çalışmaları ve proje finansman çalışmaları hizmetleri,
 • Finansman ihtiyacının tespiti ve iş planının hazırlanması hizmetleri,
 • Özel amaçlı şirket inceleme ve değerlendirmeleri,
 • Devir, satınalma ve birleşme öncesi ön inceleme (Due Diligence) ve raporlama hizmetleri,
 • Yatırımların sermaye yapısı ve vergisel sonuçlarına yönelik rehberlik hizmetleri,
 • Sermaye artırımı rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
 • Şirket mali performansının değerlendirilmesi ve raporlanması, iç durum tespit çalışmaları hizmetleri,
 • Maliyet ve yönetim muhasebesi çalışmaları hizmetleri,
 • Sistem kurulumu, yeniden yapılandırma, rehberlik ve raporlama hizmetleri.

RİSK YÖNETİMİ HİZMETLERİ:

İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasına yönelik hizmetler vererek işletme bünyesindeki riskleri azaltarak karlılıklarını artırmalarına yardımcı olmaktayız.

KONTROL VE İÇ DENETİM HİZMETLERİ:

Sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler, kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla iç denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadırlar. Kontrol ve iç denetim sayesinde, olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olunmakta, şirketin iş ve işlemlerin etkinliği ve yerindeliği değerlendirilerek iş süreçlerinin verimliliği sağlanmakta ve muhtelif risklerin neden olabileceği kayıplar azaltılmaktır.

Bu kapsamda iç kontrol yapılan şirkette yer alan her birimin iş ve işleyişi tarafımızca yakinen takip edilmekte ve denetleme sonucunda aksayan yönler ve daha verimli bir işleyiş için neler yapılması gerektiği konusunda üst yönetime raporlama yapılmaktadır.

ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVRALMA MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

Günümüzde Şirketlerin dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen gelişmelere ve değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için yeterli sermayeye ve ekonomik güce sahip olmaları gerektiğinden, bu durum şirketleri kimi zaman büyümeye kimi zamanda küçülmeye zorlamaktadır.   Dolayısıyla şirketlerin rekabet gücüne ve yeterli sermayeye sahip olabilmek için başvurdukları araçların başında şirket birleşmeleri, devralma, bölünme ve satın almalar gelmektedir.

Finansman aracı olarak şirket devralmayı, mevcut şirketini bölmeyi ya da başka şirketlerle birleşmeyi düşünen müşterilerimize bu konudaki güçlü sektörel bilgi birikimimizle ve küresel yaklaşım açımızla iddialı ve kaliteli hizmet sunarak, müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar almalarına yardımcı olmaktayız.

Bu kapsamda sunmuş olduğumuz hizmetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Alıcı taraf inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Satıcı taraf inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
 • Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri hazırlanması, revizesi ve müzakeresi,
 • Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının düzenlenmesi,
 • Rekabet Kurumu, SPK, EPDK, BDDK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi,
 • Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası süreç yönetimi,
 • Şirket değerlemeleri