SİRKÜLER

VERGİ SİRKÜLERİ

NO      : 2014 / 5

KONU : Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

1 Nisan 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bu Yönetmelik, 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve uygulamada yaşanan aksaklıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte yer alan muafiyet ve istisnalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, 6170 Sayılı Kanun ile değişik 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2 nci maddesinde, bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmının gelir vergisi kapsamı dışında tutulacağı, kapsam dışında tutulacak ücret miktarının ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden istisna olacaktır.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için;

1) Girişimci şirket yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu bilgisini içeren bir gerekçeli teklifi yönetici şirkete sunacaktır.

2) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli teklifin yönetici şirket tarafından incelenip, onaylanması gerekecektir.

3) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulacaktır.

Diğer taraftan aynı Yönetmelikte teknoloji geliştirme bölgelerindeki muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslar özetle aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 • Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. 
   
 • Yönetici şirket, 4691 Sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır.
   
 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
    
 • Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamayacaktır.
   
 • Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmayacaktır.
   
 • Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabileceklerdir. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamayacaklardır. 
    
 • Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenlerin, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirmeleri gerekecektir.

Son olarak Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca mevcut bölgelerin;

 • 1 Nisan 2015 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmekle,
   
 • En geç 1 Nisan 2015 tarihine kadar kuluçka merkezini, 1 Nisan 2017 tarihine kadar da teknoloji transfer ofisini kurmakla yükümlü olduklarını belirtmek isteriz.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ