SİRKÜLER

VERGİ SİRKÜLERİ

NO         : 2014 / 2 

KONU    : 6525 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

 

6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri bu sirkülerimizde aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. 6525 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca aynı Kanun’un 29’uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Aynı Kanun’un 17 nci maddesiyle 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a Olimpik sporculara yardım başlıklı geçici madde eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla 4000 sporcu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sporculara verilecek olan asgari ücretin net tutarını geçmeyen harçlık ödemeleri ise damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.

3. Aynı Kanun’un 38 inci maddesiyle 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a Geçici 7 nci madde eklenmiştir.

Yapılan düzenlemede, maddede belirtilen, il afet ve acil durum müdürlüklerine ve hazineye yapılan devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6525 Sayılı Kanun

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ