SİRKÜLER

VERGİ SİRKÜLERİ

NO        : 2014 / 4

KONU   : 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

 

6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri bu sirkülerimizde aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. 6527 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

2. Aynı Kanun’un 5 inci maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti başlıklı 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yapılan düzenlemeyle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun;

· İlan ve Reklam Vergisine ilişkin 15,

· Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ilişkin 21/III,

· İşgal harcına ilişkin 56,

· Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına ilişkin 60,

· İşyeri açma izni harcına ilişkin 84/3 üncü

maddelerinde yer alan maktu vergi ve harç tarifelerinin, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerince önerilen, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca yine aynı Kanun’un 6 ncı maddesiyle Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen geçici 7 nci maddeyle, bu düzenleme yürürlüğe girinceye kadar 2013 yılındaki uygulamanın devam edilmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6527 Sayılı Kanun

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ