SİRKÜLER

NO        : 2020 / 40                                                                                                                                                                                                    30.03.2020

 

KONU: Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin Bu Süre İçerisinde Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır;

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmış ve bu Tebliğ’de sayılan mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine imkan tanınmış ve bu durum 2020/34 no’lu sirkülerimizle duyurulmuştu.

Yine bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar aşağıdaki şekilde sayılmış ve bu alıcıların Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden belirlenen oranlarda KDV tevkifatı yapmaları zorunlu tutulmuştur.

Tebliğ’de sayılan alıcılar;

  • KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
  • Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

– 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Türkiye Varlık Fonu ile fonlara devredilen kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. nde işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları.

Şeklinde belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Tebliğ hükmünden anlaşılacağı üzere, 518 No’lu Tebliğ ile düzenlenen ve 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu düzenleme, 518 No’lu Tebliğ’de sayılan mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile yine mücbir sebep halinde bulunan belirlenmiş alıcılar için geçerlidir. Ayrıca, mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayanların, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamında yapacakları alımlarına ilişkin düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulamaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede 518 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve aşağıda yer verilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

Bununla birlikte 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler için de yasağın başladığı 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih (bu tarihler dahil) arasında düzenlenecek kısmi tevkifata tabi alımlarla ilgili faturalarda da KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece tevkifat uygulanmaması hükmü sadece kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar için söz konusu olup, mücbir sebep süresi içerisinde de olsa tam tevkifat yapma zorunda olan mükellefler için geçerli değildir.

Saygılarımızla;                   

 

                                                                             BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                            VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ